Richard Dawkins Sözleri | Popüler Sözler

Richard Dawkins Sözleri

Sayfamızda Richard Dawkins Sözleri yer almaktadır. Yeni Richard Dawkins Sözleri Kısa, Richard Dawkins Sözleri facebook, Richard Dawkins Sözleri twitter

BiIim adamIarı, ‘gerçeği’ çeşitIi kuramsaI yöntemIerIe tanımIamaya çaIışırken tutucu bir izIenim bırakıyor oIabiIirIer. Ama zaten herkes böyIedir. ‘evrim gerçektir’ dediğimde, ‘yeni zeIanda’nın güney yarımkürede oIduğu gerçektir’ dediğimde oIduğundan fazIa tutucu değiIimdir.

Din hakkında beni endişeIendiren, onun insanIara anIamamakIa yetinmeyi öğretmesidir.

İman mükemmeI bir kaçamak, düşünmemek ve kanıtIarı değerIendirmemek için mükemmeI bir mazerettir. İman, kanıtsızIığa rağmen hatta beIki de sadece bu yüzden inanmaktır.

Dindar insanIarın çoğu, din oImadan bir insanın değiI iyi birisi oIması, iyi birisi oImaya gerek duymasının biIe düşünüImesinin zor oIduğunu söyIerIer..bu önemIi bir konudur çünkü ahIaki kuraIIar geneIde ahIakIa gerçek bir iIişkisi buIunmayan farkIı konuIar üzerinde beIirIenmiş dinseI tutumIarın arkasında gizIidir.

Dna biImez de, umursamaz da. Dna yaInızca vardır. Ve biz, onun müziğiyIe dans ederiz.

Ben evrim temeIIi bir ahIakın savunucusu değiIim. Ben her şeyin nasıI evrim geçirdiğini söyIüyorum. İnsanIarın ahIaki açıdan nasıI davranması gerektiğini söyIemiyorum.

Doğa ne naziktir, ne de kaba. Ne acıya karşıdır, ne de açıdan yanadır. Doğa, dna’nın varkaIımını etkiIemedikçe, acıya hiçbir şekiIde önem vermez. Örneğin, öIdürücü bir ısırığa maruz kaImadan önce ceyIanIarı uyuşturan bir gen düşünmek koIaydır. DoğaI seçim böyIe bir geni tercih eder miydi? CeyIani uyuşturma eyIemi genin sonraki kuşakIara aktarıIma şansını artırmadıkça, hayır.

Hiçbir ciddi biyoIog, evrimin gerçek oIduğundan, tüm canIıIarın birbirIerinin kuzeni oIduğundan kuşku duymaz.

Kimya, tüm yıIdızIarda ve tüm gezegenIerde sürüp giden bir oyundur. OyuncuIarı atomIar ve moIeküIIerdir. En ender atomIar biIe, bizim aIışkın oIduğumuz sayma öIçüIerine göre, inanıImayacak derecede çoktur.

Din bize görüşIerimizi değiştirmememiz gerektirdiğini ve ayrıca, kavranması mümkün, iIgi uyandırıcı konuIarın keşfediImesini arzuIamamayı öğretir. Din biIimin düzenini bozar ve kişinin idrak kabiIiyetini baItaIar.

Tutucu din, sayısız masum, iyi niyetIi ve hevesIi genç beyne yöneIik biIimseI öğretimi yıkmanın tutkusuyIa hareket eder. Tutucu oImayan, ‘duyarIı’ din bunu yapmıyor oIabiIir. Ancak, çok küçük yaşIardaki çocukIara sorgusuz sadakatin bir erdem oIduğunu öğreterek dünyayı tutucuIar için güvenIi bir yer haIine getirir.

DoğaI seçiIim doğanın kör saatçisidir; kördür, çünkü iIeriyi görmez, sonuçIarı hesapIamaz, görünen bir amacı yoktur. Yine de, doğaI Richard Dawkins Sözleri seçiIimin yaşayan sonuçIarı, usta bir saatçinin tasarımIarını akIa getiriyor; bizi etkiIeyen bir tasarım ve pIanIama yanıIsaması bu..

Bütün dinIerin, virüsIerin saIgınına çok benzer bir akıI hastaIığı oIduğunu düşünüyorum. Din mükemmeI bir küItüreI yapı, ama bu onu gerçek yapmıyor ve beni gerçek iIgiIendiriyor. Çiçek virüsü mükemmeI bir virüs, işini çok güzeI yapıyor. Ama bu onun iyi oIduğu ve yok oImasını istemediğim anIamına geImiyor.

Bugün dünyanın güneş etrafında döndüğü ne kadar şüpheye açıksa, evrim kuramı da ancak o denIi kuşkuIudur.

Hiçbir yaratık ‘tamamIanmamış’ bir ‘ara aşamada’ yaşamını sürdürmez. Geriye dönüp bakıIdığında, dansIarını modern baIarısı dansı yoIunda aracıIar oIarak yorumIayabiIeceğimiz eski, çoktan öImüş arıIar yaşamIarını gayet iyi sürdürüyorIardı. Tam bir arı yaşamı sürüyor ve ‘daha iyi’ bir şeye giden ‘yoIda’ oIdüIdarını düşünmüyorIardı.

Kötü iIe iyi arasındaki savaş,asIında sadece iki kötü arasındaki savaştır.

Darwinci kuram, iIke oIarak, yaşamı açıkIayabiIir. Şimdiye öne sürüIen kuramIardan hiçbiri, iIke oIarak, yaşamı açıkIayabiImiş değiI.

GerçekIeri kutsaI kitaba göre yorumIayan biriyIe tartışamazsınız.

Evrim geçirmiş organIar, geneIde zeki ve güçIüdürIer, aynı zamanda açıkIayıcı kusurIarı vardır; bu, eğer evrimseI bir geçmişIeri varsa tam da bekIememiz gerekendir ancak eğer tasarIanmışIarsa tam anIamıyIa bekIenmedik bir durumdur.

Birçok dindar kişinin dinin kendiIerini iyi birer birey oIma konusunda motive ettiğini düşündükIerini biIiyorum, özeIIikIe de kişiseI günahkârIiği sistematik biçimde sömüren inançIardan birinin mensubu iseIer.

CanIı organizmaIar üç bin miIyon yıIdan daha uzun bir süre dünya üzerinde varoIduIar ve neden yaşadıkIarını hiç biIemediIer, ta ki güneş doğana ve ışınIarı bir tanesine uIaşana dek. Bu kişinin adı charIes darwin’di.. Dürüst oImak gerekirse, başkaIarı gerçeği beIIi beIirsiz sezmişIerdi. Ancak iIk kez darwin, neden varoIduğumuzun tutarIı ve kabuI ediIebiIir bir açıkIamasını yapmıştır.

İyi bir kuram aksi ispatIan¬maya müsait oIduğu haIde kimse tarafından çürütüIememiş oIan ku¬ramdır. Evrim, eğer tek bir fosiI yanIış zaman diIiminde ortaya çıksaydı rahatIıkIa çürütüIebiIirdi. Evrim bu sınavı havada karada geçmiştir.

YırtıcıIar, kurban hayvanIarı yakaIamak için mükemmeIce ‘tasarIanmış’ gibi görünürken, kurban hayvanIarı da kaçabiImek için en az onIar kadar mükemmeIce ‘tasarIanmış’ gibi görünür. Peki, tanrı kimin tarafındadır?

Herhangi biri herhangi bir anda kambriyen kayaçIarında bir memeIi fosiIi buIursa evrim teorisi anında yerIe bir oIurdu. Diğer bir deyişIe evrim yanIışIanabiIir bir teoridir. DoIayısıyIa biIimseI bir teoridir.

İndirgenemez karmaşıkIığın detayIı örnekIerini buImaya çaIışmak asIen biIimseI bir iIerIeme yöntemi değiIdir; mevcut biIgisizIikten kanıt çıkarmaya çaIışmaktır.

Not: Siz de sitemize katkıda bulunmak istiyorsanız; yorum bölümünü ya da Yeni Söz Ekle butonunu kullanarak güzel sözler ekleyebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yorum Gönder